فرم نظرسنجی
رضایت از روزها و ساعات کاری درمانگاه
* 1 :
               
رضایت از پاسخگویی درمانگاه و پاسخگویی پذیرش
* 2 :
               
میزان رضایت از وجود علائم راهنما در درمانگاه و دسترسی آسان به قسمت هایی مختلف
* 3 :
               
میزان رضایت از تعرفه های مصوب بیمه های درمانی طرف قرارداد
* 4 :
               
میزان رضایت از نحوه برخورد و رفتار پرسنل
* 5 :
               
میزان رضایت از وضعیت نظافت و بهداشت محیط درمانگاه
* 6 :
               
میزان رضایت از حضور بموقع پزشک متخصص در ساعات اعلام شده
* 7 :
               
میزان رضایت از نحوه برخورد و رفتار پزشک معالج
* 8 :
               
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :