• مانیتورینگ   (1400/6/8)
    مانیتورینگ مانیتور بیمار، دانسته های مربوط به نشانه های حیاتی بیمار را یک جا جمع کرده، آنها را بر روی صفحه نمایش نشان میدهد مشاهده ادامه
«« « 8/ » »»