معاینات ادواری
دوره پایانی از مرحله اول درشهریورماه سال 1397 از معاینات ادواری نو آموزان
درمانگاه شبانه روزي حضرت علي اصغر(ع) با ارائه خدماتي در راستاي اهميت سلامت نو آموزان؛ اقدام  به برگزاري چندين دوره، معاينات ادواري براي نو آموزان وابسته به موسسه فرهنگي و هنري خيريه كرامت نموده است كه در اين دوره  پزشكان حاذقي از جمله پزشك عمومي ؛ دندانپزشكان و كارشناسان بينايي سنجي و ... به خدمت رساني پرداختند.
 

به گزارش روابط عمومي،  اين مركز با اهداف از پيش تعيين شده جهت خدمتگذاري به دانش آموزان و افراد عامه تاسيس شده است و تمامي سعي خود را، براي ارائه هرچه بيشترخدمات به مراجعين پيش گرفته است. اين مركز با ارائه هدايا به نوآموزان به تشويق بيشتر دانش آموزان پرداخته و با ارائه مشاوره هاي بيشتر به والدين در آگاهي بخشي به مسائل بهداشتي و شخصي دانش آموزان گام برداشته است. 
 
1397/6/17