امحای زباله عفونی
دستگاه امحای زباله هایی پرخطر
 


به گزارش روابط عمومي درمانگاه حضرت علي اصغر(ع)؛ نظر بر بي خطر نمودن زباله هاي عفوني و حفظ محيط زيست درمراكز درماني اين درمانگاه با استقرار دستگاه امحاي زباله مجهز گرديد.
زباله هاي درمانگاه ها و بيمارستان ها ، زباله هايي پرخطر محسوب مي شوند، زيرا با خون، عفونت و انواع ميكروب ها و باكتري ها آغشته هستند و اگر به درستي مديريت نشوند، مانند اين است كه ميكروبي را از يك محيط كوچك جدا كرده و در سطح كل جامعه منتشر سازيم.
اين زباله ها؛  از تمامي بخش هاي درمانگاه جمع آوري  و به داخل دستگاه جاگير و استريل مي شوند. قابل ذكر است ،زباله هاي حجيم با قرارگرفتن در اين دستگاه به زباله  كم حجم تبديل مي گردد. 
تمامي مراحل  اجراي كار با اين دستگاه توسط مهندسين شركت به پرسنل اين مركز ارائه شد.
1399/7/14